Programa DRAC 2022-23

 La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats. La seva finalitat és potenciar les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya, i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

El Programa de Mobilitat-DRAC de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats membres de la Xarxa. Les convocatòries d’ajuts del programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) s’adrecen a estudiants, PAS i PDI i tenen com a objectiu fomentar la mobilitat acadèmica d’aquests col·lectius entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives, mitjançant cinc accions ben diferenciades (DRA-Estiu, DRAC-Formació Avançada, DRAC-Hivern, DRAC-PAS i DRAC-PDI).

Com a membres de la comunitat univesitària de la UIB, pots sol·licitar una de les accions següents.

Important: el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta estableix un màxim de 2000€ per convocatòria (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre).

Resolucions

Resolució convocatòria. Del 16 de gener al 15 de maig de 2022

DRAC-Estiu

 Objectiu: Atorgar ajuts per assistir als cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats de la Xarxa Vives.

Adreçat a: Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau o bàtxelor que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

Import de l'ajut: L’import màxim de l’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts específic adjunt a la convocatòria (veure Bases de programa).

Objecte de l'ajut: Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Des de principis de maig fins a principis de juny (es determinarà cada estiu).

Publicació: La resolució es farà abans del 28 de juny. Està previst que no s’atorgui més d’un ajut per persona i convocatòria. A partir del dia següent a la resolució es podran trobar els resultats en aquesta mateixa pàgina.

Criteris de resolució: Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:
a. Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
b. Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
c. Afavorir l’equilibri territorial.
d. No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-Estiu

Més informació: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-Formació Avançada

 Objectiu: Atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la Xarxa.

Adreçat a: Estudiants de doctorat i de màster oficial d’una universitat de la Xarxa.

Import de l'ajut: D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria (veure Bases del programa).

Objecte de l'ajut: Participar en activitats organitzades per la Xarxa Vives o en cursos, seminaris o estades de recerca en una universitat de la Xarxa Vives diferent a la de procedència i que impliqui un desplaçament superior a 50 km de distància. Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa activitat. Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a aquesta.
2. En el cas de màsters interuniversitaris, caldrà presentar la sol·licitud a la universitat en què l’estudiant estigui matriculat (amb independència que sigui o no la universitat coordinadora del màster).
3. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
4. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar en aquesta mateixa pàgina web.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:
• Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
• Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que doni preferència.
• Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.

► Procediment per demanar l’ajut DRAC-Formació Avançada

Més informació:

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-Hivern

Objectiu Atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplen en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies lectius.

Adreçat a Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau o bàtxelor que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

Import de l'ajut D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria (veure Bases del programa).

Objecte de l'ajut Assistir a cursos, seminaris o altres activitats culturals que:

1. No es contemplen en DRAC-Estiu.
2. Siguin organitzades per la Xarxa Vives o per les universitats membres de la Xarxa Vives.
3. Suposi una estada de durada inferior a 15 dies lectius.
4. Tinguin lloc en una universitat diferent a la de procedència.
5. Impliqui un desplaçament superior als 50 km de distància.

Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a aquesta.
2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar en aquesta mateixa pàgina web.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:
• Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
• Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que doni preferència.
• Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
• Afavorir l’equilibri territorial.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-Hivern

Més informació:

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-PAS

 Objectiu: Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres.

Adreçat a: Personal d’administració i serveis, laboral o funcionari.

Import de l'ajut: D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria (veure Bases del programa).

Objecte de l'ajut: Realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball organitzades per la Xarxa Vives o per les seves universitats membres que:

1. Suposi un desplaçament a una universitat diferent de la procedència.
2. Implique un desplaçament superior a 50 km de distància.
3. Que l’estada no siga superior a 5 dies laborables.

Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.
2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
  • Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que doni preferència.
  • Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
  • Afavorir l'equilibri territorial.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-PAS

Més informació: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-PDI

 Objectiu: Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari en els casos següents:
a) Realitzar estades per a impartir docència la llengua de treball de les quals sigui el català;
b) Participar en projectes conjunts de difusió del català;
c) Participar en la preparació d'assignatures impartides en català.

Adreçat a: Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet.

Import de l'ajut: D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Objecte de l'ajut: Realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals sigui el català, participar en projectes conjunts de difusió del català; i/o participar en la preparació d’assignatures impartides en català, que impliquin un desplaçament a una universitat diferent a la de procedència i superior a 50 km de distància. Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa activitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a aquesta.
2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar en aquesta mateixa pàgina web.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participin en aquesta acció.
  • Afavorir l’equilibri territorial.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-PDI

Més informació: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa