Programa DRAC 2022-23

Avís : a partir del curs 2023-24 els ajuts del programa DRAC es gestionaran des del Servei de Relacions Internacionals. Telèfon de consulta: 971 172 766.

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats. La seva finalitat és potenciar les relacions entre les institucions universitàries de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya, i també d’altres territoris amb vincles geogràfics, històrics, culturals i lingüístics comuns, per tal de crear un espai universitari que permeti coordinar la docència, la recerca i les activitats culturals i potenciar la utilització i la normalització de la llengua pròpia.

El Programa de Mobilitat-DRAC de la Xarxa Vives ofereix ajuts a la comunitat universitària per realitzar estades entre les universitats membres de la Xarxa. Les convocatòries d’ajuts del programa DRAC (Docència, Recerca i Activitats Culturals) s’adrecen a estudiants, PAS i PDI i tenen com a objectiu fomentar la mobilitat acadèmica d’aquests col·lectius entre les universitats que formen part de la Xarxa Vives, mitjançant cinc accions ben diferenciades (DRA-Estiu, DRAC-Formació Avançada, DRAC-Hivern, DRAC-PAS i DRAC-PDI).

Com a membres de la comunitat univesitària de la UIB, pots sol·licitar una de les accions següents.

Important: el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta estableix un màxim de 2000€ per convocatòria (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre).

Resolucions

Resolució convocatòria. Del 16 de gener al 15 de maig de 2023.

Resolució convocatòria. Del 16 de setembre de 2022 al 15 de gener de 2023.

Resolució convocatòria. Del 16 de gener al 15 de maig de 2022

 

DRAC-Estiu

 Objectiu: Atorgar ajuts per assistir als cursos o activitats d’estiu que promouen les universitats de la Xarxa Vives.

Adreçat a: Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguen cursant estudis de grau o bàtxelor que tinguin més de 45 crèdits aprovats i estudiants de màsters oficials universitaris i doctorat.

Import de l'ajut: L’import màxim de l’ajut queda fixat pel quadre d’ajuts específic adjunt a la convocatòria (veure Bases de programa).

Objecte de l'ajut: Despeses de desplaçament, allotjament i matrícula; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. Els cursos a distància no són susceptibles de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Des de principis del 10 de maig fins al 9 de juny de 2023 (es determinarà cada estiu).

Publicació: La resolució es farà abans del 28 de juny. Està previst que no s’atorgui més d’un ajut per persona i convocatòria. A partir del dia següent a la resolució es podran trobar els resultats en aquesta mateixa pàgina.

Criteris de resolució: Seran els propis de cada universitat, atenent també als següents principis:
a. Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
b. Prioritzar la participació en les activitats organitzades conjuntament per les universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
c. Afavorir l’equilibri territorial.
d. No atorgar més d’un ajut per persona i convocatòria.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-Estiu

Més informació: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-Formació Avançada

 Objectiu: Atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants de doctorat i de màster oficial universitari en relació a les activitats organitzades per la Xarxa Vives, així com l’assistència a cursos, seminaris o estades de recerca en altres universitats de la Xarxa.

Adreçat a: Estudiants de doctorat i de màster oficial d’una universitat de la Xarxa.

Import de l'ajut: D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria (veure Bases del programa).

Objecte de l'ajut: Participar en activitats organitzades per la Xarxa Vives o en cursos, seminaris o estades de recerca en una universitat de la Xarxa Vives diferent a la de procedència i que impliqui un desplaçament superior a 50 km de distància. Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa activitat. Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a aquesta.
2. En el cas de màsters interuniversitaris, caldrà presentar la sol·licitud a la universitat en què l’estudiant estigui matriculat (amb independència que sigui o no la universitat coordinadora del màster).
3. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
4. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar en aquesta mateixa pàgina web.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:
• Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
• Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que doni preferència.
• Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.

► Procediment per demanar l’ajut DRAC-Formació Avançada

Més informació:

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-Hivern

Objectiu Atorgar ajuts per promoure la mobilitat dels estudiants per assistir a cursos, seminaris o altres activitats de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres, que no es contemplen en DRAC-Estiu i de durada inferior a 15 dies lectius.

Adreçat a Estudiants de les universitats de la Xarxa Vives que estiguin cursant estudis de grau o bàtxelor que tinguin més de 60 crèdits aprovats.

Import de l'ajut D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria (veure Bases del programa).

Objecte de l'ajut Assistir a cursos, seminaris o altres activitats culturals que:

1. No es contemplen en DRAC-Estiu.
2. Siguin organitzades per la Xarxa Vives o per les universitats membres de la Xarxa Vives.
3. Suposi una estada de durada inferior a 15 dies lectius.
4. Tinguin lloc en una universitat diferent a la de procedència.
5. Impliqui un desplaçament superior als 50 km de distància.

Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a aquesta.
2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar en aquesta mateixa pàgina web.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:
• Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
• Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que doni preferència.
• Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
• Afavorir l’equilibri territorial.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-Hivern

Més informació:

Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-PAS

 Objectiu: Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del personal d’administració i serveis per realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball de la Xarxa Vives o de les seves universitats membres.

Adreçat a: Personal d’administració i serveis, laboral o funcionari.

Import de l'ajut: D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament i matrícula o inscripció; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria (veure Bases del programa).

Objecte de l'ajut: Realitzar estades en serveis, oficines o laboratoris iguals o similars al propi en les universitats de la Xarxa Vives i per assistència i/o organització de jornades o reunions relacionades amb el lloc de treball organitzades per la Xarxa Vives o per les seves universitats membres que:

1. Suposi un desplaçament a una universitat diferent de la procedència.
2. Implique un desplaçament superior a 50 km de distància.
3. Que l’estada no siga superior a 5 dies laborables.

Les activitats no presencials s’exclouen de rebre ajut de mobilitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitze amb posterioritat a aquesta.
2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar al web de la Xarxa i als llocs habituals d’informació de cada universitat.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participen en aquesta acció.
  • Prioritzar les activitats organitzades per la Xarxa Vives o les que doni preferència.
  • Prioritzar les activitats organitzades per diverses universitats pertanyents a la Xarxa Vives.
  • Afavorir l'equilibri territorial.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-PAS

Més informació: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa

DRAC-PDI

 Objectiu: Atorgar ajuts per promoure la mobilitat del professorat universitari en els casos següents:
a) Realitzar estades per a impartir docència la llengua de treball de les quals sigui el català;
b) Participar en projectes conjunts de difusió del català;
c) Participar en la preparació d'assignatures impartides en català.

Adreçat a: Personal docent i investigador amb dedicació a temps complet.

Import de l'ajut: D’una banda, un màxim de 420,00 € destinats a cobrir despeses d’allotjament; en cap cas s’hi inclouran les despeses de manutenció. D’altra banda, l’import corresponent a cobrir les despeses de desplaçament, que es fixarà d’acord amb el Quadre de Desplaçaments adjunt a la convocatòria.

Objecte de l'ajut: Realitzar estades per impartir docència la llengua de treball de les quals sigui el català, participar en projectes conjunts de difusió del català; i/o participar en la preparació d’assignatures impartides en català, que impliquin un desplaçament a una universitat diferent a la de procedència i superior a 50 km de distància. Aquest ajut és incompatible amb altres ajudes o pagaments per la mateixa activitat.

Convocatòria: Es manté oberta al llarg de tot el curs acadèmic.

Presentació de sol·licituds:

1. Les sol·licituds han de presentar-se dins del termini de presentació de sol·licituds (15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre), i sempre abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es realitzi amb posterioritat a aquesta.
2. En cap cas s’admeten sol·licituds per a activitats ja realitzades.
3. No s’admet més d’una sol·licitud per persona en cada període de recepció.

Resolució: Les sol·licituds es podran presentar fins al 15 de gener, 15 de maig i 15 de setembre, i es resoldran durant els 15 dies posteriors a aquestes dates.

Publicació: A partir del dia següent a la resolució, els resultats es podran trobar en aquesta mateixa pàgina web.

Criteris de resolució: Són els propis de cada universitat, atenent als següents principis:

  • Prioritzar la mobilitat en direcció a aquelles universitats que participin en aquesta acció.
  • Afavorir l’equilibri territorial.

► Procediment per demanar l'ajut DRAC-PDI

Més informació: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta: 971172444 o <drac@uib.es>.

Bases del programa