Procediment per demanar l'ajut DRAC-Estiu

Heu de seguir les passes següents:

1.      Emplenar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació següent:

  • Sol·licitud DRAC corresponent a la modalitat DRAC-Estiu, emplenada i signada. Només s’admetrà una sol·licitud per persona i per cada període d’intercanvi. Les sol·licituds es poden presentar del 2 al 31 de maig de 2023.
  • Fotocòpia del DNI.
  • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data, expedit per la secretaria que pertoqui.
  • Còpia de la inscripció al curs o activitat corresponent que figura a la Guia de cursos d'estiu (pendent de publicació) de la Xarxa Vives d’Universitats.
  • Còpia compulsada del full de matrícula de la UIB d'aquest any.

2.     Lliurar la sol·licitud i la documentació corresponent al Registre General de la UIB, Son Lledó, o al Registre de l'edifici Sa Riera, fins al dia 31 de maig de 2023.

Procediment de selecció

El Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta resoldrà la convocatòria i publicarà la resolució en aquesta mateixa pàgina web (apartat Resolucions). Les convocatòries es resoldran d’acord amb les bases i condicions aquí establertes.

Un cop realitzada l’activitat:

Presentar, en un sobre dirigit al Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta i per tal que es pugui justificar i abonar l’import de l’ajut, la documentació següent:

  • Còpia de la primera pàgina de la llibreta del c/c.
  • Original i còpia del certificat d’assistència al curs o activitat per al qual es demana l’ajut.
  • Factures de transport i allotjament i targetes d'embarcament.