Procediment per demanar l'ajut DRAC-Hivern

Heu de seguir les passes següents:

1.      Emplenar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Sol·licitud DRAC corresponent a la modalitat DRAC-Hivern, emplenada i signada. Només s’admetrà una sol·licitud per persona i per cada període d’intercanvi. La sol·licitud s’ha de presentar abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es faci amb posterioritat a l’activitat.
 • Còpia compulsada del full de matrícula de la UIB d'aquest any.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Extracte acadèmic dels estudis realitzats fins a la data, expedit per la secretaria que pertoqui.
 • Còpia de la primera pàgina de la llibreta del c/c.
 • Justificant del que es va fer a l'altra universitat.

2.     Lliurar la sol·licitud al Registre General de la UIB, Son Lledó, o al Registre de l'edifici Sa Riera, dins els terminis establerts per la Xarxa Vives en la convocatòria corresponent (fins al 15 de gener, 15 de maig o 15 de setembre, segons el període en què es faci l’activitat), i sempre abans de la data de realització de l’activitat.

3.     Una vegada duta a terme l’activitat, s’han de presentar els originals dels documents justificatius de les despeses de desplaçament, allotjament i inscripció abans que acabi el termini de la convocatòria corresponent (fins al 15 de gener, 15 de maig o 15 de setembre, segons el període en què es realitzi l’activitat): 

 • Original del bitllet d'avió, de la factura i del justificant de pagament al vostre nom.
 • Original de les targetes d'embarcament del bitllet d'avió o de vaixell (anada i tornada).
 • Original dels tiquets d'autobús, tren, taxi..., utilitzats per al transport o desplaçament.
 • Original de la factura i del justificant de pagament d’allotjament al vostre nom. El Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta estableix en 45 euros diaris, amb un màxim de tres dies, les despeses d’allotjament que es podran demanar en cada sol·licitud.
 • Original de la factura i del justificant de pagament de la matrícula o inscripció al vostre nom.
 • Original de qualsevol altre document que justifiqui les despeses de desplaçament, allotjament i inscripció.

Només es pagarà l’import corresponent als justificants que es presentin, sempre que no superi els màxims estipulats a les bases del programa DRAC.

Important: cal conservar els documents originals justificatius de les despeses, ja que, si es concedeix l’ajut, s’hauran de presentar per poder abonar-ne l’import.

Procediment de selecció

El Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta resoldrà les convocatòries i publicarà les resolucions en aquesta mateixa pàgina web (apartat Resolucions). Les convocatòries es resoldran d’acord amb les bases i condicions aquí establertes.

Un cop realitzada l’activitat:

Presentar els documents originals justificatius de les despeses en un sobre dirigit al Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta per tal que us pugui justificar i abonar l’import de l’ajut.