Procediment per demanar l'ajut DRAC-PDI

Heu de seguir les passes següents:

1.      Emplenar la sol·licitud i adjuntar-hi la documentació següent:

 • Sol·licitud DRAC corresponent a la modalitat DRAC-PDI, empleada i signada. Només s’admetrà una sol·licitud per persona i per cada període d’intercanvi. La sol·licitud s’ha de presentar abans de la data de realització de l’activitat, amb independència que la resolució es faci amb posterioritat a l’activitat.
 • Fotocòpia del DNI.
 • Còpia de la primera pàgina de la llibreta del c/c.
 • En cas d’estades en laboratoris, cal un document d’acceptació de la universitat de destinació.
 • Justificant del que es va fer a la universitat de destinació.

2.     Fer la sol·licitud de l'ajut a través del Catàleg de Procediments de la Seu Electrònica de la UIB (Instància genèrica), dins els terminis establerts per la Xarxa Vives en la convocatòria corresponent (fins al 15 de gener, 15 de maig o 15 de setembre, segons el període en què es faci l'activitat), i sempre abans de la data de realització de l'activitat.

3.     Una vegada duta a terme l'activitat, i per tal que us pugui justificar i abonar l’import de l’ajut, lliurar els originals dels documents justificatius de les despeses de desplaçament, allotjament i inscripció abans que acabi el termini de la convocatòria corresponent (fins al 15 de gener, 15 de maig o 15 de setembre, segons el període en què es faci l'activitat) en un sobre dirigit a: Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta, Programa DRAC, Edifici Sa Riera, carrer Miquel dels Sants Oliver, 2, 07012, Palma.

 • Original del bitllet d'avió, de la factura i del justificant de pagament al vostre nom.
 • Original de les targetes d'embarcament del bitllet d'avió o de vaixell (anada i tornada).
 • Original dels tiquets d'autobús, tren, taxi..., utilitzats per al transport o desplaçament.
 • Original de la factura i del justificant de pagament d’allotjament al vostre nom. El Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta estableix en 45 euros diaris, amb un màxim de tres dies, les despeses d’allotjament que es podran demanar en cada sol·licitud.
 • Original de la factura i del justificant de pagament de la matrícula o inscripció al vostre nom.
 • Original de qualsevol altre document que justifiqui les despeses de desplaçament, allotjament i inscripció.

Només es pagarà l’import corresponent als justificants que es presentin, sempre que no superi els màxims estipulats a les bases del programa DRAC.

Important: cal conservar els documents originals justificatius de les despeses, ja que, si es concedeix l’ajut, s’hauran de presentar per poder abonar-ne l’import.

Procediment de selecció

El Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta resoldrà les convocatòries i publicarà les resolucions en aquesta mateixa pàgina web (apartat Resolucions). Les convocatòries es resoldran d’acord amb les bases i condicions aquí establertes.